సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Wednesday, November 14, 2012

శ్రీ హనుమచ్చక్ర ధ్యానం

శ్రీ హనుమచ్చక్ర ధ్యానం
From Sri Parasara Samhitha


No comments:

Post a Comment