సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Sunday, November 11, 2012

శ్రీరాముడు చేసిన హనుమంతుని పూజ

శ్రీరాముడు చేసిన హనుమంతుని పూజ-------------------------------


శ్రీరాముడు చేసిన హనుమని పూజ

-------------------------------From Sri HanumadravathamNo comments:

Post a Comment