సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Monday, November 26, 2012

శ్రీ సువర్చలాంజనేయ ధ్యానం

శ్రీ సువర్చలాంజనేయ ధ్యానం
 

From శ్రీ హనుమన్నవాతార చరిత్ర

www.jayahanumanji.comNo comments:

Post a Comment