సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Monday, November 19, 2012

హనుమంతుని భక్తుల కథలు - మైందుడి కథ

హనుమంతుని భక్తుల కథలు - మైందుడి కథ--------------------------


మైందుడి కథ

--------------------------


From Sri Hanuman Nava Avathara Charitra


No comments:

Post a Comment