సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Friday, November 23, 2012

శ్రీ పంచముఖాంజనేయుని ధ్యానం

శ్రీ పంచముఖాంజనేయుని ధ్యానం
 

from Sri శ్రీ హనుమన్నవాతార చరిత్ర

www.jayahanumanji.com

No comments:

Post a Comment