సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Saturday, November 17, 2012

శ్రీ హనుమత్ ధ్యానము - 5

శ్రీ హనుమత్ ధ్యానము - 5

 


 

From Sri Parasara Samhitha

www.jayahanumanji.com


No comments:

Post a Comment