సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Wednesday, November 28, 2012

శ్రీ చతుర్భుజాంజనేయస్వామి ధ్యానము

శ్రీ చతుర్భుజాంజనేయస్వామి ధ్యానము

From శ్రీ హనుమన్నవాతార చరిత్ర


No comments:

Post a Comment