సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Thursday, November 22, 2012

శ్రీ వింశతిభుజ ఆంజనేయ ధ్యానము

శ్రీ వింశతిభుజ ఆంజనేయ ధ్యానము

From శ్రీ హనుమన్నవాతార చరిత్ర

www.jayahanumanji.com

No comments:

Post a Comment