సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Saturday, November 10, 2012

శ్రీ హనుమంతుని పూజా పర్వదినములు 3

శ్రీ హనుమంతుని పూజా పర్వదినములు 3
From Sri Parasara Samhitha

www.jayahanumanji.com

No comments:

Post a Comment