సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Wednesday, December 1, 2010

హనుమాన్ బాహుక్ శ్లోకం 1

హనుమాన్ బాహుక్ శ్లోకం 1

Wrriten By Dr. Annadanam Chidambara Sastry ( written in the book Sri Hanuman Bahuk ) .

No comments:

Post a Comment