సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Friday, December 3, 2010

Sri Parasara Samhita Part II – శ్రీ పరాశర సంహిత ద్వితీయ భాగము - పంచాశత్పటలం - భీమసేన చరిత్ర కథనం

Sri Parasara Samhita Part II – శ్రీ పరాశర సంహిత ద్వితీయ భాగము 
పంచాశత్పటలం - భీమసేన చరిత్ర కథనం

-------------------

------------------

By Dr Annadanam Chidambara Sastry written in శ్రీ పరాశర సంహిత (Sri Parasara Samhita) part II
http://www.jayahanumanji.com/

No comments:

Post a Comment