సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Monday, December 20, 2010

శ్రీ హనుమచ్ఛతకం

శ్రీ హనుమచ్ఛతకం


---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------

By Dr. Annadanam Chidambara Sastry

No comments:

Post a Comment