సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Friday, December 10, 2010

బుద్ధిమాంద్యం తొలుగుటకు - సుందరకాండ 13 వ సర్గ

బుద్ధిమాంద్యం తొలుగుటకు - సుందరకాండ 13 వ సర్గబుద్ధిమాంద్యం తొలుగుటకు - సుందరకాండ 13 సర్గ ను ప్రతి రోజూ పారాయణం చేయవలెను.
----------------------------------------------------------------------------------
Sarga13
----------------------------------------------------------------------------------
Voice - Sri.V.Ragavendra Sharma

---------------------------------------------------------------------------------

By Dr. Annadanam Chidambara Sastry ( written in the book Sri Hanumath Vishaya Sarvasvam ) .
http://www.jayahanumanji.com/

No comments:

Post a Comment