సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Friday, December 24, 2010

కథాలహరి - శ్రీ పరాశర సంహిత నుండి హనుమంతుని కథలు - 7

కథాలహరి - శ్రీ పరాశర సంహిత నుండి హనుమంతుని కథలు - 7
అర్జుని గర్వభంగం - జెండా పై కపిరాజు
---------------------------------------------------------------------------
Arjuni Garva bamgam
---------------------------------------------------------------------------


By Dr. Annadanam Chidambara Sastry.

http://www.jayahanumanji.com/

No comments:

Post a Comment