సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Sunday, December 26, 2010

కథాలహరి - శ్రీ పరాశర సంహిత నుండి హనుమంతుని కథలు - 10

కథాలహరి - శ్రీ పరాశర సంహిత నుండి హనుమంతుని కథలు - 10
గరుడ గర్వభంగం

---------------------------------------------------------------------------

Garuda Garvabamgam

---------------------------------------------------------------------------

By Dr. Annadanam Chidambara Sastry.

http://www.jayahanumanji.com/

No comments:

Post a Comment