సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Tuesday, December 21, 2010

కథాలహరి - శ్రీ పరాశర సంహిత నుండి హనుమంతుని కథలు - 4

కథాలహరి - శ్రీ పరాశర సంహిత నుండి హనుమంతుని కథలు - 4

హనుమంతునికి ఆ పేరు ఎలా వచ్చింది


---------------------------------------------------------------------------------
Hanuman
---------------------------------------------------------------------------------

By Dr. Annadanam Chidambara Sastry

No comments:

Post a Comment