సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Thursday, December 9, 2010

శ్రీ హనుమత్ ద్దీక్షా నియమములు

శ్రీ హనుమత్ ద్దీక్షా నియమములుBy Dr. Annadanam Chidambara Sastry written in the book Sri Hanumath Deeksha.
http://www.jayahanumanji.com/

No comments:

Post a Comment