సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Sunday, December 19, 2010

కథాలహరి - శ్రీ పరాశర సంహిత నుండి హనుమంతుని కథలు 1

కథాలహరి - శ్రీ పరాశర సంహిత నుండి హనుమంతుని కథలు 1

హనుమంతుని జన్మవృత్తాంత్తముBy Dr. Annadanam Chidambara Sastry

No comments:

Post a Comment