సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Wednesday, December 8, 2010

శ్రీ హనుమద్దీక్ష - దీక్షా స్వీకరణము Sree Hanumath Deeksha Sweekaranamu

శ్రీ హనుమద్దీక్ష - దీక్షా స్వీకరణము

By Dr. Annadanam Chidambara Sastry in the book Sri Hanumath Deeksha
http://www.jayahanumanji.com/

No comments:

Post a Comment