సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Saturday, December 25, 2010

కథాలహరి - శ్రీ పరాశర సంహిత నుండి హనుమంతుని కథలు - 9

కథాలహరి - శ్రీ పరాశర సంహిత నుండి హనుమంతుని కథలు - 9
భీముడు పురుష మృగంను తీసుకురావటం


---------------------------------------------------------------------------
Purusha Mrugam
---------------------------------------------------------------------------

By Dr. Annadanam Chidambara Sastry.

http://www.jayahanumanji.com/

No comments:

Post a Comment