సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Saturday, December 11, 2010

శ్రీ హనుమన్నవాతారములు- శ్రీ ప్రసన్నాంజనేయ అవతారము

శ్రీ హనుమన్నవాతారములు-  శ్రీ ప్రసన్నాంజనేయ అవతారము---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
By Dr.Annadanam Chidambara Sastry written in the book Sri శ్రీ హనుమన్నవాతార చరిత్ర .

No comments:

Post a Comment