సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Monday, December 20, 2010

కథాలహరి - శ్రీ పరాశర సంహిత నుండి హనుమంతుని కథలు - 3

కథాలహరి - శ్రీ పరాశర సంహిత నుండి హనుమంతుని కథలు - 3

హనుమంతుని తల్లి అంజనాదేవి వృత్తాంత్తము

---------------------------------------------------------------------------
An Jan A
---------------------------------------------------------------------------

By Dr. Annadanam Chidambara Sastry

No comments:

Post a Comment