సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Thursday, December 9, 2010

శ్రీ హనుమత్ ద్దీక్షా నియమములు(Continuation) & శ్రీ హనుమత్ ద్దీక్షా విరమణము

శ్రీ హనుమత్ ద్దీక్షా నియమములు(Continuation) & శ్రీ హనుమత్ ద్దీక్షా విరమణము

By Dr. Annadanam Chidambara Sastry written in the book Sri Hanumath Deeksha.
http://www.jayahanumanji.com/

No comments:

Post a Comment