సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Tuesday, December 7, 2010

శ్రీ హనుమద్దీక్ష Video 1

శ్రీ హనుమద్దీక్ష Video 1:


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

By Dr. Annadanam Chidambara Sastry in the book Sri Hanumath Deeksha
http://www.jayahanumanji.com/

No comments:

Post a Comment