సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Sunday, December 12, 2010

శ్రీ హనుమన్నవాతారములు - శ్రీ వీరాంజనేయస్వామి అవతారం.

శ్రీ హనుమన్నవాతారములు - శ్రీ వీరాంజనేయస్వామి అవతారం.

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
By Dr.Annadanam Chidambara Sastry written in the book Sri శ్రీ హనుమన్నవాతార చరిత్ర .

No comments:

Post a Comment