సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Thursday, December 23, 2010

వేదాలలో హనుమంతుడు

వేదాలలో హనుమంతుడు
------------------------------------------------------------------------

Vedalalo Hanumamthudu

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

By Dr. Annadanam Chidambara Sastry
http://www.jayahanumanji.com/

No comments:

Post a Comment