సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Wednesday, December 29, 2010

శ్రీ ఆదిశంకర కృత హనుమత్ స్తోత్రము

శ్రీ ఆదిశంకర కృత హనుమత్ స్తోత్రము----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------

By Dr. Annadanam Chidambara Sastry in the book Sri Hanumath Stotram Kadambam.

No comments:

Post a Comment