సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Wednesday, December 22, 2010

కథాలహరి - శ్రీ పరాశర సంహిత నుండి హనుమంతుని కథలు - 5

కథాలహరి - శ్రీ పరాశర సంహిత నుండి హనుమంతుని కథలు - 5

పొగిడిన పెరిగెడి స్వామి
---------------------------------------------------------------------------
vidyabyasam
---------------------------------------------------------------------------


By Dr. Annadanam Chidambara Sastry.
http://www.jayahanumanji.com/

No comments:

Post a Comment