సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Saturday, December 18, 2010

ధర్మ కార్యసాధన,గృహాభివృద్ధి కి- సుందరకాండ 54 వ సర్గ

ధర్మ కార్యసాధన,గృహాభివృద్ధి కి- సుందరకాండ 54 వ సర్గ
-------------------------------------------------------------------------------
Sundarakanda Sarga54
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

By Dr.Annadanam Chidambara Sastry written in the book Sri Hanumath Vishaya Sarvasvam.
http://www.jayahanumanji.com/

No comments:

Post a Comment