సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Tuesday, December 7, 2010

శ్రీ హనుమత్ వ్రత విధానంలో - పంపాకలశ ప్రతిష్ఠా

శ్రీ హనుమత్ వ్రత విధానంలో - పంపాకలశ ప్రతిష్ఠా
hanumat vrata vidhaanamloe - pampaakalaSa pratiShThaa
http://www.jayahanumanji.com/sri-hanumadvrata-vidhanam-%e0%b0%b6%e0%b1%8d%e0%b0%b0%e0%b1%80-%e0%b0%b9%e0%b0%a8%e0%b1%81%e0%b0%ae%e0%b0%a6%e0%b1%8d%e0%b0%b5%e0%b1%8d%e0%b0%b0%e0%b0%a4-%e0%b0%b5%e0%b0%bf%e0%b0%a7%e0%b0%be/


By Dr. Annadanam Chidambara Sastry
http://www.jayahanumanji.com/

No comments:

Post a Comment