సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Thursday, December 9, 2010

శ్రీ హనుమద్దీక్ష విశిష్ఠత - Sri Hanumath Deeksha Vishishtatha

శ్రీ హనుమద్దీక్ష విశిష్ఠత

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

By Dr. Annadanam Chidambara Sastry in the book Sri Hanumath Deeksha
http://www.jayahanumanji.com/

No comments:

Post a Comment