సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Thursday, December 30, 2010

శ్రీ ఆంజనేయ అష్టోత్తర శతనామావళి

శ్రీ ఆంజనేయ అష్టోత్తర శతనామావళి

Sree Hanumath Sthotra Namavali


-----------------------------------------------------------------------------------
Sree Hanumath Sthotra Namavali

-----------------------------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------------------------

By Dr.Annadanam Chidambara Sastry in the book Sri Hanumath Stotra Kadambam.

http://www.jayahanumanji.com/No comments:

Post a Comment