సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Thursday, December 30, 2010

శ్రీ హనుమత్ర్పదక్షిణ ధ్యానం

శ్రీ హనుమత్ర్పదక్షిణ ధ్యానం

Written by Dr.Annadanam Chidabara Sastry in the book Sri Hanumaddeksha


1 comment: