సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Thursday, December 30, 2010

శ్రీ హనుమత్ర్పదక్షిణ ధ్యానం

శ్రీ హనుమత్ర్పదక్షిణ ధ్యానం

Written by Dr.Annadanam Chidabara Sastry in the book Sri Hanumaddeksha


2 comments:

  1. Very good... and will remember all times

    ReplyDelete
  2. Thank You Very Much Dr.Annadanam Chidambara Sastry Garu for giving complete (Maximum) knowledge about Lord Hanuman. Your spiritual services to the Human Beings are difficult to measure. You have Brought Lord Hanuman Vratam into the world. I have done Hanuman Vratam and I got the results with in very short time.

    ReplyDelete