సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Thursday, December 23, 2010

కథాలహరి - శ్రీ పరాశర సంహిత నుండి హనుమంతుని కథలు - 6

కథాలహరి - శ్రీ పరాశర సంహిత నుండి హనుమంతుని కథలు - 6
హనుమంతుని కల్యాణం
---------------------------------------------------------------------------
Kalyanam
---------------------------------------------------------------------------


By Dr. Annadanam Chidambara Sastry.
http://www.jayahanumanji.com/

No comments:

Post a Comment