సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Tuesday, December 28, 2010

శ్రీ హనుమంతుని జయఘోష

శ్రీ హనుమంతుని జయఘోష
Written By Dr. Annadanam Chidambara Sastry in the book Sri Hanumddeksha.

No comments:

Post a Comment