సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Friday, December 10, 2010

శ్రీ పరాశర సంహిత - పంచత్రింశత్పటలః - మైంద చరిత్ర కథనము

శ్రీ పరాశర సంహిత - పంచత్రింశత్పటలః - మైంద చరిత్ర కథనము


-------------------------------------------------------------------------------
Sri Parasara Samhita Patalam 35
-------------------------------------------------------------------------------Written by Dr. Annadanam Chidambara Sastry in the book Sri Parasara Samhita Part 1.
http://www.jayahanumanji.com/

No comments:

Post a Comment