సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Sunday, December 19, 2010

కథాలహరి - శ్రీ పరాశర సంహిత నుండి హనుమంతుని కథలు 2

కథాలహరి - శ్రీ పరాశర సంహిత నుండి హనుమంతుని కథలు 2

హనుమంతుని తండ్రి కేసరి వృత్తాంత్తము


By Dr. Annadanam Chidambara Sastry

No comments:

Post a Comment