సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Wednesday, October 13, 2010

హనుమంతుడు - అన్నమయ్య కీర్తనలు 1

హనుమంతుడు - అన్నమయ్య కీర్తనలు 1
అవధారు దేవ హరికుల రామఅవధారు దేవ హరికుల రామ
వివిధమై నీబంటు వెలయుచున్నాడు

అదె కలశాపుర హనుమంత రాయడు
కదనము లోన రక్కసుల గొట్టి
యెదుట నిందరి లోన నేకాంగవీరుడై
కొదలేక ప్రతాపించి కొలువైవున్నాడు

చల్లని వనాల నీడ సాగుడు కొండలలోన
వల్లెగా వేసుకొన్న వాలముతోడ
పల్లదాన వలకేలు పంతమున నెత్తుకొని
కొల్లున మంటపములో కొలువై వున్నాడు

పెక్కు పండ్ల గొలలు పిడికిట( బట్టుకొని
చక్కగా పెరిగి పెద్దజంగ చాచి
యిక్కువ శ్రీవేంకటాద్రి నిరవైన సర్వేశ
గుక్కక నీపై భక్తి( గొలువై విన్నాడు

http://srihanumanvishayasarvasvam.blogspot.com/2010/10/blog-post_09.html

1 comment:

  1. 22 Annamacharya kirtanalu on Lord Hanuma
    http://annamacharya-lyrics.blogspot.com/search/label/Deity:Anjaneya/Hanuma

    ReplyDelete