సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Thursday, October 7, 2010

వానరాకార ఆంజనేయస్వామి ధ్యానం

వానరాకార ఆంజనేయస్వామి ధ్యానం

నమోస్తు తే వాయు సుతాంజనేయ
నమోస్తు తే శ్రీ హనుమన్మహప్రభో
నమోస్తు తే వానర వీర నిత్యం
నమోస్తు తే రాఘవ ముఖ్య భక్త
vaanaraakaara aamjaneayaswaami dhyaanam
namoestu tea vaayu sutaamjaneaya
namoestu tea Srii hanumanmahaprabhoe
namoestu tea vaanara veera nityam
namoestu tea raaghava muKya bhakta

No comments:

Post a Comment