సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Monday, October 11, 2010

మంగళవార విశిష్టత

మంగళవార విశిష్టతBy Annadanam Chidambara Sastry ( written in the book Hanmadvishaya sarvasvam)
http://www.jayahanumanji.com

No comments:

Post a Comment