సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Thursday, October 28, 2010

శ్రీ పరాశర సంహిత- హనుమతత్త్వ కథనం - Part 1

శ్రీ పరాశర సంహిత- హనుమతత్త్వ కథనం - Part 1
Wriiten by Dr. Annadanam Chidambara Sastry ( in the book శ్రీ పరాశర సంహిత- Sri Anjaneya Charitra )

1 comment: