సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Friday, October 8, 2010

హనుమత్ వాలం ( Tail )

హనుమత్ వాలం ( Tail )
By Annadanam Chidambara Sastry

No comments:

Post a Comment