సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Friday, October 8, 2010

సువర్చలాంజనేయ స్వామి ధ్యానం

suvarcalaamjaneaya swaami dhyaanam
సువర్చలాంజనేయ స్వామి ధ్యానం


By Dr. Anndanam Chidambara Sastry

No comments:

Post a Comment