సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Wednesday, October 13, 2010

హనుమత్పరమగు విశేష గాథలు 5 - భవిష్యత్ బ్రహ్మ

భవిష్యత్ బ్రహ్మ - Bhavishyat BrahmaBy Annadanam Chidambara Sastry ( written in the book Hanmadvishaya sarvasvam)

No comments:

Post a Comment