సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Wednesday, October 6, 2010

వీరాంజనేయ స్వామి ధ్యానం.

వీరాంజనేయ స్వామి ధ్యానం.
veeraamjaneaya swaami dhyaanam.
manoejavam maaruta tulya  veagam - jiteamdriyam buddimatam varishTham
vaataatmajam vaanaaraayuudha muKyam - Sree raama dhuutam Sirasaa namaami.

3 comments:

 1. Only with humble intention of helping readers chant correctly ....

  There spelling mistakes in Telugu Lipi. Here is the correct version:
  మనో జవం మారుత తుల్య వేగం
  జితేంద్రియం బుధ్ధిమతాం వరిష్ఠం
  వాతాత్మజం వానర యూధ ముఖ్యం
  శ్రీరామ దూతం సిరసా నమామి  manO javam maaruta tulya vEgaM
  jitEndriyam budhdhimataam varishTham
  vaataatmajam vaanara yoodha mukhyam
  Sriiraama dootam sirasaa namaami

  ReplyDelete
  Replies
  1. Sorry typo corrected:

   శ్రీరామ దూతం శిరసా నమామి

   Sriiraama dootam Sirasaa namaami

   Delete
 2. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete