సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Thursday, October 7, 2010

Nava avatharams of Sri Hanuman


By Dr. Annadanam Chidambara Sastry

No comments:

Post a Comment