సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Saturday, October 9, 2010

రామదాసు కీ ర్తనలు - హనుంతుడు

రామదాసు కీ ర్తనలు - హనుంతుడు

Hanuman in Ramadasa keertanalu


By Dr Annadanam Chidambara Sastry ( written in the book "Hanumath Katha" )

No comments:

Post a Comment