సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Tuesday, October 19, 2010

కదళీవనార్చన

కదళీవనార్చన
By Annadanam Chidambara Sastry ( written in the book Sri Hanmadvishaya sarvasvam)

No comments:

Post a Comment