సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Friday, October 29, 2010

శ్రీ పరాశర సంహిత- హనుమతత్త్వ కథనం - Part 3

శ్రీ పరాశర సంహిత- హనుమతత్త్వ కథనం - Part 3


Wriiten by Dr. Annadanam Chidambara Sastry ( in the book శ్రీ పరాశర సంహిత- Sri Anjaneya Charitra )

No comments:

Post a Comment