సర్వ కార్య సాధక ధ్యానం

అసాధ్య సాధక!స్వామిన్!అసాధ్యం తవ కిం వదరామదూత! కృపాసింధో!మత్కార్యం సాధయ ప్రభో!

Tuesday, October 5, 2010

ప్రసన్నాంజయనేయ స్వామి ధ్యానం

ప్రసన్నాంజయనేయ స్వామి ధ్యానం

ఆంజనేయ మతిపాట లాలనం - కాంచనాద్రి కమనీయ విగ్రహం
పారిజాత తరుమూల వాసినం - భావయామిపవమాన నందనం.prasannaamjayaneaya swaami dhyaanam
aamjaneaya matipaaTa laalanam - kaamcanaadri kamaneeya vigraham
paarijaata tarumuula vaasinam - Bhaavayaamipavamaana namdanam.


 

No comments:

Post a Comment